ទណ្ឌកម្មចំពោះការមិនគោរពវិធានការនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ទណ្ឌកម្មចំពោះការមិនគោរពវិធានការនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។
Punishments for disobeying the prevention measures to stop the spread of COVID-19.