ក្រសួងទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួល រង្វាន់ជាប្រទេសគោលដៅបេតិកភ័ណ្ឌអន្តរជាតិល្អបំផុត

ថ្ងៃ ទី11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួល រង្វាន់ជាប្រទេសគោលដៅបេតិកភ័ណ្ឌអន្តរជាតិល្អបំផុត Best Destination - Heritage (International) ពីសមាគម Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) ដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក United Nations World Tourism Organization (UNWTO).