បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ ត្រូវបានក្រសួងយុត្តិធម៌ផ្សព្វផ្សាយជាភាសាចិន និងអង់គ្លេស